Ana Sayfa / Dini Bilgiler / ALLAH’a iman nedir

ALLAH’a iman nedir

Allah'a iman nedir

Kâinatı yaratan, yönetim eden, kendisine yakarma edilen tek ve en yüce varlık olan Tanrı’a iman, iman esaslarının birincisi ve temelidir. Tanrı’a iman, Tanrı’ın var ve bir olduğuna, O’ndan başka İlâh olmadığına, tüm üstünlük sıfatlarıyla nitelenmiş ve noksan sıfatlardan uzak ve yüce bulunduğuna inanmaktır.

Gene belirtmek gerekirse Al­lah’a iman, Al­lah’ın var­lı­ğı­na, bir­li­ği­ne ve üs­tün sı­fat­la­ra sa­hip, ek­sik sı­fat­lar­dan uzak bu­lun­du­ğu­na can­lı ve can­sız her şe­yin Alah ta­ra­fın­dan ya­ra­tıl­dı­ğı­na inan­mak de­mek­tir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de;

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ve ilâhukum ilâhun vâhid(vâhidun), lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm.

İlâhınız bir tek Tanrı’tır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, rahmândır, rahîmdir. (Bakara 2/ 163)

İma­nın koşul­la­rın­dan bi­rin­ci­si ve en ehemmiyet­li­si Al­lah’a iman­dır; çün­kü ima­nın di­ğer koşul­la­rı­na ina­na­bil­mek, Al­lah’ın var­lı­ğı­na ve bir­li­ği­ne iman et­me­ye bağ­lı­dır.

Kur’an-ı Ke­rim’in üze­rin­de dur­du­ğu en ehemmiyet­li ko­nu Al­lah’ın var­lı­ğı ve bir­li­ği­dir. Al­lah’a iman, di­nin te­me­li­dir. Al­la­h Te­âlâ bir­oldukca ayet-i ke­ri­me­de ken­di­si­ni akıl yo­luy­la bul­ma­mı­za ya­ra­ya­cak şey­le­re dik­ka­ti­mi­zi çek­mek­te­dir: “De ki, gök­ler­de ve yer­de ne­ler var, ba­kın” (Yu­nus 10/101). “Gök­le­rin ve ye­rin ya­ra­tı­lı­şın­da, ge­ce ile gün­dü­zün bir­bi­ri ar­dın­ca ge­lip gi­di­şin­de akl-i se­lim sa­hip­le­ri için ger­çek­ten öğrenek­ler var­dır.”(A­li İm­ran 3/190).

Et­ra­fı­mı­za bak­tı­ğı­mız za­man, var­lık ale­min­de sü­rek­li bir dü­ze­nin ve üs­tün bir ya­ra­tı­lı­şın bu­lun­du­ğu­nu gö­rü­rüz. Kâ­direnme­ta­ki bü­yük dü­zen, üs­tün, öl­çü­lü ve in­ce ya­ra­tı­lış, yü­ce Al­lah’ın var­lı­ğı­nın en açık de­lil­le­ri­dir. On­dan baş­ka asla kim­se, bu ka­dar bü­yük iş­le­ri dü­zen­li bir şe­kil­de ya­pa­maz ve mil­yon­lar­ca se­ne bu dü­ze­ni de­vam et­ti­re­mez.

Bü­tün pey­gam­ber­ler ve Pey­gam­be­ri­miz (s.a.v.), hususi­lik­le Al­lah’ın var­lı­ğı ve bir­li­ği inan­cı üze­rin­de du­rmuş­lar, in­san­la­rı akıl al­maz şey­le­re tap­mak­tan kur­tar­ma­ya ça­lış­mış­lar­dır.

İş­te biz, Kur’an-ı Ke­rim’in açık­la­ma­la­rın­dan, Pey­gam­be­ri­mi­zin söz­le­rin­den ve kâ­ina­tın üs­tün ya­ra­tı­lı­şın­dan Ce­nab-ı Hak’kın var­lı­ğı­nı ka­bul eder, ona iman ede­riz.

Biz Al­lah’ı an­cak sı­fat­la­rıy­la bi­le­bi­li­riz. Yok­sa onun za­tı­nı kav­ra­ma­mız müm­kün de­ğil­dir. Za­ten Al­lah da bu­nun­la bi­zi yü­küm­lü kıl­ma­mış­tır.

Bu habere de bakabilirisiniz

Ankara İftar Saatleri (Ramazan İmsakiyesi 2017)

Ankara İftar Saatleri (Ramazan İmsakiyesi 2017)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir