Büluğ çağına ermemiş zengin çocukların malından zekât vermek gerekir mi?

Bir kimsenin zekâtla mükellef olması için âkil ve bâliğ olması gerekir. (Kâsânî, Bedâî’, II, 9 vd.) Bu bakımdan Hanefîlere göre zengin de olsa büluğ çağına girmemiş çocukların mallarından zekât vermek gerekmez. Ancak, çocuklara ait tarım arazilerinden elde edilen tarım ürünlerinin öşrü yani zekâtının verilmesi gerekir. (Serahsî, el-Mebsût, III, 50; İbn Nüceym, el-Bahr, II, 255)

Şâfiî mezhebine göre zekât vermek için akıl ve büluğ şart değildir. Çocuk ve aklî yeterliliği olmayan (mecnun) kimsenin de zekât vermesi gerekir. (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 602)

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu