Cennete girmek için neler yapmamız gerekir

Cennete girme şartı:

cennete girmek için neler yapmalıyız, cennete girmek için ne yapmalıyız, cennete girmenin şartları, cennete girmek için, cennete girmek, cennete gitmek için neler yapmalıyız, cennete gitmek için ne yapmalıyız, cennete girme şartları, cennete girmenin yolları, cennet girmek, cennete girme şartı, cennete girme, şehit olmanın şartları, cennete gitmenin şartları, cennete girmek istiyorum, cennet girmek icin, cennete girmek için neler yapılmalıdır, cennete girmek için şartlar, cennete girebilmek için neler yapmalıyız, cennete gir

cennete gitmek istiyorsanız

Peygamberimiz’den ALTIN tavsiyeler
Bir gün, bir adam Peygamber Efendimiz’in yanına gelerek, “Size dünya ve ahiretle alakalı soracak sorularım var.” der.

Bunun üzerine Peygamberimiz o kimseye, “Ne istiyorsan sor.” buyururlar. Ardından o kişi ile Peygamber Efendimiz arasında bizim de pek çok dersler çıkarabileceğimiz şu diyalog yaşanır:

İnsanların en zengini olmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Kanaatkâr olursan insanların en zengini olursun.

İnsanların en hayırlısı olmak istiyorum.

İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Sen de insanlara faydalı ol.

İnsanların en adaletlisi olmak istiyorum.

Kendin için istediğini insanlar için de istersen insanların en adili olursun.

İnsanlar içinde Allah’a en yakın, O’nun en has kullarından olmak istiyorum.

Allah’ı çok zikredip anar ve hatırlarsan o zaman Allah’ın en has kulu olursun.

Muhsinlerden, iyilik edenlerden olmak istiyorum.

Allah’a, O’nu görüyor gibi ibadet et, her ne kadar sen O’nu görmesen de O seni görüyor.

İmanımı kemale erdirmek istiyorum.

Güzel ahlaklı olursan imanın kemale erer.

Kıyamet günü nur içinde haşrolmak istiyorum.

Hiç kimseye zulmetme, kıyamet günü nur içinde haşrolursun. Önce kendine ve insanlara merhamet et ki; Allah da sana merhamet etsin.

Günahlarımın azalmasını istiyorum.

İstiğfar ederek günahlarının bağışlanması için Allah’a yalvarırsan günahların azalır.

İnsanların en kerimi olmak istiyorum.

Allah’a kullarını şikayet etmezsen insanların kerimi olursun.

Rızkımın bol olmasını istiyorum.

Temizliğe devam edersen rızkın bol olur.

Allah ve Resulü tarafından sevilmek istiyorum.

O zaman Allah ve Resulü’nün sevdiklerini sev, sevmediklerini de sevme.

Allah’ın bana kızmasından kendimi korumak istiyorum.

Kimseye kızmazsan Allah’ın gazabından ve kızmasından kurtulursun.

Duamın kabul edilmesini istiyorum.

Haramlardan sakınırsan duaların kabul olur.

Allah’ın beni başkalarının yanında rezil etmemesini istiyorum. 

Namusunu koruyup iffetli ol ki; insanlar yanında rezil olmayasın.

Allah’ın ayıplarımı, kusurlarımı örtmesini istiyorum. 

Kardeşlerinin ayıplarını örtersen Allah da senin ayıplarını örter.

Benim günahlarımı ne siler?

Gözyaşların, hudûun (saygıyla Allah’a kulluğun) ve hastalıklar.

Allah yanında hangi özellikler daha faziletlidir?

Güzel ahlak, tevazu, belalara sabır ve kazaya rıza.

Allah yanında en büyük günah hangisidir?

Kötü ahlak ve Allah’ın emirlerine karşı gösterilen cimrilik.

Rahman Allah’ın rahmetini ne coşturur?

Gizliden gizliye sadaka vermek ve sıla-i rahim (akrabaları ziyaret ve görüp gözetmek).

Cehennem ateşini ne söndürür?

Oruç.

(Ali el-Müttaki, Kenzu’l-Ummal, 16/127-129)

Konu: Cennete girme şartı

Cennete girme şartı
Sual: Bir kitapta okuduğuma göre, mazlum olarak ölen gayrı müslimlerin şehit olacağı bildiriliyor. Şehit olmak için müslüman olma şartı yok mudur? Bir de Edison gibi iyi işler yapan kâfirlerin Cennete gideceği de söyleniyor. Cennete kâfir girer mi? Cennete girmenin ölçüsü nedir?
CEVAP
Cennete girmek için de, şehit olmak için de, müslüman olma şartı vardır. Müslüman olmadıktan sonra, iyi işler yapmış olmak veya mazlum olmak faydasızdır. Fakat müslüman günahkâr da olsa, hatta günah işlerken zulmen öldürülse şehit olur. (Fetava-i Hayriyye c.1, s.16, Redd-ül muhtar, c.2, s.253) 
Gayrı müslimlerin hiçbir iyiliğine sevab verilmez. İslâm âlimlerinin büyüklerinden İmam-ı Rabbanî hazretleri buyuruyor ki: 
(Ahirette Cehennemden kurtulmak, yalnız Muhammed aleyhisselama uyanlara mahsustur. Dünyada yapılan bütün iyilikler, bütün keşifler, Muhammed aleyhisselamın yolunda bulunmak şartı ile ahirette işe yarar. Ona uymıyanın yaptığı her iyilik dünyada kalır, ahiretin harap olmasına, yıkılmasına sebep olur.) [Müjdeci Mektuplar]
Kâfirler cehennemliktir 
Allahü teâlâ, Hud suresi 16. ve Tevbe suresi 17. ayetlerinde, gayrı müslimlerin iyi işlerinin hiç fayda vermiyeceğini, Muhammed aleyhisselama uymadıkları için Cehennemde sonsuz kalacaklarını bildirmektedir. (Kitab-üt-tevhid) 
İyi işlere, ibâdetlere sevab verilebilmesi için düzgün iman sahibi, yani Ehl-i sünnet olmak gerekir.
Bid’at ehli bile, müslüman olduğu hâlde, ibâdetlerine sevab alamaz. Nerede kaldı ki gayrı müslimler, yaptıkları iyiliklere sevab alıp da Cennete girsin. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: 
(Bid’at ehlinin namazı, orucu, haccı, cihadı, farz ve nafilesi, hiçbir ibâdeti kabul olmaz.) [İbni Mace] 
Bir profesör, insanlığa faydalı çok eserler yapsa; fakat çeşitli insanları suçsuz yere öldürse, hırsızlık etse, yaptığı iyiliklere bakılmadan bulunduğu devletin kanunlarına göre cezası ne ise verilir.
Hak teâlâ da, imansızlıktan, yani küfürden başka günahları, dilerse affedeceğini; fakat imansızlığı asla affetmiyeceğini bildirmektedir.
Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki: 
(Allah şirki [küfrü, bozuk imanı] asla affetmez. Diğer bütün günahları ise, istediği kimselerden affeder.) [Nisa 48] 
Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki: 
(Cennete ancak Müslüman olan kimse girer.) [Buharî, Müslim] 
(Bana inanmıyan Yahudi ve Hıristiyan, mutlaka Cehenneme girecektir) [Hakim] 
(Cebrail aleyhisselam, müşriklerden başka herkesin Cennete gireceğini müjdeledi.) [Buharî, Müslim] 

Cennete nasıl girilir?

Cennetten yer satın almak mümkün mü? Cennetin garantisi olur mu? Cennete girmek için neler yapmak gerekir? Sadece oruç, namaz gibi ibadetler yeterli mi?

BELMA AKÇURA

PROF. DR. HALİS AYHAN / Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Tutum ve ahlak da önemli    Dinimizde bir insanın ölümden sonraki hayatının nasıl olacağı, kişinin niyeti, yaptığı iyi davranışlarla Allah tarafından belirlenir. Bunun belirlenmesinde hiçbir din görevlisinin ya da din adamının yetkisi söz konusu değildir. Katolik Hıristiyanlığında papaz, papa gibi din adamları insanların cennetlik ya da cehennemlik olduğunu belirleme yetkisinde olduklarını söylerler. Ancak İslam dini Kuran ve peygamberimizin öğretisi ışığında kesinlikle insanlara din görevlilerine böyle bir yetki tanımaz.

  • İslam dininin kutsal kitabı olan diğer dinlerden en belirgin özelliklerinden birisi de budur. İyi niyetli doğru davranışlar, güzel ameller kendine ve başka insanlara iyilikler ve güzellikler içinde hayatını sürdürmesine bağlıdır. Bütün ibadetler bu amaca yönelik tutum ve davranışları ve alışkanlıkları kazandırmak içindir. Kişi tam bir hürriyet içinde aklını kullanarak hayra doğru iyi ve güzel olan tutum ve davranışlar elde ederse Allah’ın takdiri ile cennete ve mutluluğa ulaşır.
  • Namaz ve oruç, zekât gibi ibadetlerimiz başlıca ibadetler olup diğer tutum ve davranışlarla tamamlanması gerekir. Söz gelimi; iş ahlakı ve çevre temizliğine uygun davranmak, dedikodu ve fitneden uzak kalmak, fert toplum ve devlet malına karşı dürüst davranışlarda bulunmak, hangi işi yapıyor veya çalışıyorsa yaptığı işte ve çalışma alanında bilgisi ve tecrübesi doğrultusunda en iyisini yapmak da ibadettir. Kişi bütün bunlardan da sorumludur.

PROF. DR. YUSUF KILIÇ / Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Cennet için iman yeterli    Cennet, Kuran hükümlerini Hz. Muhammed’in sünnetleri ışığında günlük hayatında değerlendiren Müslümanların öldükten sonra Allah’tan bir armağan olarak ebedi âlemde mekân tutacakları bir selamet yurdudur. Bunun için de bir Müslümanın evvela dünya hayatını Allah rızasına uygun değerlendirebilmesi gerekir.

  • Cennet her Müslümanın ümididir. Ancak bunun nasip olup olmayacağı konusunda Allah’ın takdiri önemlidir. Cennete gitmek için Allah’ın birliğine, Hz Muhammed’in peygamberliğine iman yeterlidir.
  • Dünya hayatının esas mutluluğu; kul haklarını, insan haklarını iyi gözetmek ve insani değerlere saygı göstermektir. İslamın amacı insanları dünyada mutlu etmektir. Cennet bizim için ikinci derece de önemlidir. Cennet daha çok bir hak değil bir armağandır. Allah’ın bu armağanına layık olmak için dünya hayatında imrenilen bir Müslüman olmak gerekir. İyi insanlar öldükten sonra onlara cennet yakışır manasında ‘yeri cennetlik’ deriz ama dediğimiz gibi cennet ancak Allah’ın bir ikramıdır onu dilediğine verir.
  • Umarız ki bütün insanlık cenneti hak etmiş olsun. Çünkü Allah rahmeti kainatı kuşatan yüce Mevlâdır. Hz. Muhammed ise âlemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdir. Dünyadaki Allah’ın rahmeti ve Resulün rahmeti ancak Kuran ve sünnete uygun yaşamakla elde edilebilir. Hiç kimse cennete kefil olamaz. Cennet hiçbir şekilde parayla satın alınamaz.

Mümin Cennete Girmek İçin Ne Yapmalı

Allahu Zülcelâl, ayeti kerimede şöyle buyurmuştur: 

“İman edip salih amel işleyenler ve Rablerine karşı edepli olanlar, güvenen ve itaat edenler var ya, işte bunlar da cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalırlar.” (Hud; 23)

Bu ayeti kerime, müminler için en büyük müjdedir. Yalnız, Allahu Zülcelâl, iman ettikten sonra, salih amel yapmamızı emrediyor. Salih amel ile de kastedilen, hem insan olarak kendi aramızda olan hukuka riayet etmek, hem de Allahu Zülcelâl’e karşı olan hukuka riayet etmektir. 

İşte, bu ayeti kerime, bu şekilde salih amel işleyen kimseler için büyük bir müjdedir. Çünkü bu ayeti kerimede methedilen kimseler, Allahu Zülcelâl’e karşı yaptıkları ibadetleri gönülden ve huzur içerisinde yaparlar. Yani, ibadetlerini gaflet içinde ve adet haline gelmiş olan bir iş gibi değil de dosdoğru bir şekilde yaparlar. 

Bu yüzden onlar, cennet ehlidirler ve ebediyyen orada kalacaklardır. Cennette dahi Allahu Zülcelâl’in zatına âşıktırlar.
Zaten onların cennete girmelerinin sebebi, dünyada iken yalnız Allahu Zülcelâl’in rızası için ve O’nun zatına âşık oldukları için ibadet yapmalarıdır. 

Bu kimselerin, cennette dahi Allahu Zülcelâl’in zatına âşık olmaları, Allahu Zülcelâl’in fazlı keremidir. Yine aynı şekilde imanın nasip olması, ibadetin yapılması da O’nun fazlı ve ihsanıdır. 
Yoksa hiç kimsenin haddi değildir.
Allahu Zülcelâl bize iman verdiği için iman ettik; ibadet yapabilme kuvveti verdiği için ibadet yapabiliyoruz. 

Bütün bu nimetlere karşılık olarak Allahu Zülcelâl’e daima hamd etmemiz lazımdır. İnsan, daima kendini Allahu Zülcelâl’in huzurunda hazır olarak görüp, O’na yalvarmalıdır. Eğer insan böyle olursa inşaallah, Allahu Zülcelâl’in huzuruna tertemiz bir şekilde çıkacaktır

OKUDUYSANIZ yada IZLEDIYSENIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN ve IZLESIN.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CLOSE
CLOSE