Ana Sayfa / İslam / Dinimizde günah olan şeyler

Dinimizde günah olan şeyler

Dinimizde günah olan şeyler

Haram ve yasak olan seyler

Muhterem Müslümanlar!

Rabbimiz dinimize, bedenimize ve edebimize zarar verecek işler­den bizi nehyetmiştir.

Yasak olan işlerde dünyamız ve âhiretimiz için birtakım zararlar bulunmaktadır.

Bunlar; açıklanmış olsun veya olmasın, bizim aklımız kavrasın veya anlamamış olsun bir fark yok­tur.

Haram kılınan bu şeyler, çirkin ve zararlı olduğundan dolayı di­nimizce yasaklanmıştır. Bu yasaklara İslâmiyet günah adını vermiş bulunmaktadır.

Günah, Allah’a isyan olması bakımından, büyük bir suçtur.

Fa­kat günahlar, kendi aralarında küçük ve büyük olmak üzere bir tas­nife tâbi tutulmuştur.
Hutbemizin başında okuduğum âyet-i kerimede şöyle buyrul-rnaktadır:

«Eğer yasak edildiğiniz büyük (günah) lardan kaçınırsanız sizin (Öbür) kabahatlerinizi örteriz ve sizi şerefli bir mevkie (getirip) so­karız» (1).

Büyük günahları şöyle sıralayabiliriz:

Allah’a şirk koşmak:
Şirk; iki cihan felâketine sebep olan, insanı idâm-ı ebedîye sürük-liyen bir suçtur.

Allah’ı inkâr eden veya herhangi bir şeyi ona eş tu­tan kimse, ilâhî hapishanenin müebbed mahkûmudur.

Namuslu bir kadına zina iftirasında bulunmak:
Bu suç, hakikaten diğerlerine kıyasla büyük bir fenalıktır.

Bu, yuvalar yıkan, yavruların alınlarına kara leke düşüren bir suçtur.

Bu iftirayı yapana, Allah mutlaka azab eder.
Mü’min bir şahsı Öldürmek:

Allahü Teâlâ, haksız olarak adam öldürmeyi haram kılmıştır.

He­le bir kimseyi mü’min olduğu için öldürmek, insanı küfre ve cehen­nemin feci azabına sürükler.

Harp meydanından firar etmek:
Memlekete düşman saldırdığı zaman; dinini, ırz ve namusunu korumakla vazifeli bir mü’minin harp sahasından kaçması; dinimizin
ve mukaddesatımızın ayaklar altında çiğnenmesine, milletimizin na­mus ve haysiyetinin tecavüze uğramasına yol açar.Yetim malı yemek:

Babasız ve anasız kalmış, kendini ve malını korumaktan âciz bir yavrunun malını haksız olarak yemek, büyük günahlardan biridir.

Mekke-i Mükerreme’nin harem hudutları içinde ve bilhassa Beyt-i Şerifin huzurunda günah işlemek, büyük bir suçtur. Mü’min, kıble-gâhı bulunan Kabe’nin huzurunda, vecd ile ibadet etmelidir. Orada isyana cür’et, cidden büyük bir suçtur.
Allah’ın rahmetinden ümid kesmek:

Bunu ancak imanını kaybedenler yapabilir. Bir mü’min, hiçbir zaman Allah’ın rahmetinden ümit kesemez.
Faiz yemek, yalan yere yemin etmek, domuz eti yemek, içki iç­mek, kumar oynamak, zina etmek önde gelen ‘büyük günahlardandır.

Muhterem Müslümanlar!

Sayılan bu günahlardan başka, işlenmesi haram veya mekruh olan birtakım işler daha vardır. Her Müslüman bunlardan da uzak durmak mecburiyetindedir.

Zira Allah’ın rızasını kazanmak için onun hoşlanmadığı şeylerden kaçmak icap eder. Bunlar bazı kısımlara ay­rılır. Şöyle ki:

Yenilip İçilmesi memnu olan şeyler:

Ehlî merkep, katır ve at eti; midye, istiridye ve salyangoz yemek, içki içilen sofrada oturmak, altın ve gümüş kaptan yeyip içmek dini­mizce yasaklanmıştır.
Giyilip kuşanılması yasak olan şeyler:

Erkeklerin ipek elbise giymesi, altın yüzük takınması; çocuklara nazar boncuğu takılması ve bundan fayda umulması büyük bir ha­tadır.

Alışverişte yasaklanmış olan şeyler:
Vurgunculuk ve ihtikâr yapmak; hayvanı, hayvan karşılığında veresiye olarak satmak, para ile kan satmak, domuz ve şarap gibi haram maddelerden kazanç temin etmek, mescitte alışveriş yapmak,

Oturup kalkmak bakımından hoş görülmeyen işler:
Kabirlerin üzerine, gölge ile güneş arasına, müsaadelerini alma­dan iki kişinin arasına oturmak, yatsıdan evvel yatıp uyumak ve yat­sı namazından sonra faydasız lâflar konuşmak, mekruhtur.

İki kişinin, yanlarında üçüncü bir kimse varken, gizli olarak ve­ya o şahsın anlamadığı yabancı bir dil ile konuşmaları doğru değildir.

^Kıbleye karşı büyük veya küçük abdeste oturmak,

akar veya dur­gun sulara, meyvesinden veya gölgesinden halkın faydalandığı ağaç altlarına, hayvanların otladıkları mer’alara, karınca yuvalarına hela­ya oturmak; ayakta iken veya rüzgâra karşı abdest bozmak yasak­lanmıştır.
Vücudumuzla ilgili olan mekruhlar:

Peştemalsız olarak hamama girmek, göbekten diz kapağına ka­dar olan kısmı örtmeden denize veya havuza girmek; vücuda barut ile dövme yapmak ve yaptırmak, peruk takmak, ak saçları siyaha boyamak, saç ve sakalındaki beyaz kılları yolmak yasaklanmıştır. Kadınların çok dar ve altını gösterecek kadar ince elbise giymeleri halâl değildir.

tbadet hususunda yapılması mekruh olan şeyler:

Mezara, resme, ateşe ve insana karşı namaz kılmak; güneşin doğması, batması ve zeval vaktinde namaz kılmak; yalnız cuma gü­nü, Nevruz ve Mehricân günlerinde, o günlere, hürmeten, oruç tut­mak; iftar etmeden iki günün orucunu birbirine ulamak, senenin her gününde oruç tutmak dinimizce mekruh sayılmıştır.
Dille yapılması yasaklanmış şeyler:

Gıybet etmek, sövüp saymak, iftira etmek ve insanların arasını bozmak için söz taşımak, ölmüş kimsenin iyiliklerini dile getirerek bağıra çağıra ağlamak, insanlarla istihza etmek, kötü lâkap takmak yasaktır.Elle yapılması yasak olan şeyler:

Herhangi bir canlıya ateşle işkence yapmak, canlı bir hayvanı, hedef olarak dikip ona atış yapmak, harp zamanında düşmanların kadın ve çocuklarını öldürmek, zararı olmadıkça bir canlıyı ve an.

Din kardeşlerim!

insanın hakkıyle Müslüman olabilmesi için kendini günahlardan ve hatalardan koruması gerekir.

Her işlenen günah, insanın kalbini karartır. Her kerahet de Ce-nâb-ı Hakk’ın rızasından uzaklaştırır

Yapılması Günah Olan Şeyler

Yapılması Günah Olan Şeyler

Günah, dinde suç sayılan, Allah’ın emirlerine aykırı söz ve davranışlar demektir.
Allah’ın yasak ettiği bir şeyi -mesela hırsızlık yapmak günah olduğu gibi, emrettiği bir şeyi yapmamak da -mesela namaz kılmamakta- aynı şekilde günahtır.
Günahların hepsi eşit değildir. Bir yabancı kadının ırzına geçmek günah olduğu gibi sözle, elle sarkıntılık etmek de günahtır. Ama bunlar aynı seviyede değildir. Bunun için günahlar, büyük ve küçük olmak üzere iki kısma ayrılır.
İnanmış olan kimse, büyük olsun küçük olsun, o günahı kime karşı yaptığını düşünerek bütün günahlardan sakınmalıdır. Özellikle büyük günahlara yaklaşmamalıdır. Çünkü büyük günahların küçük günahlara nisbetle sorumluluğu daha ağırdır.
Büyük olsun küçük olsun, günah işleyen kimse dinden çıkmış olmaz, ancak günahkâr olur; mü’mindir, ama kusurlu mü’mindir. Bu konuda alimler arasında görüş ayrılığı yoktur.
Biz burada dinimizde büyük sayılan günahların önemli bir bölümüne işaret edeceğiz.

Günah olan davranışlar 

Dinde yasaklanan şeyler. Allahü tealanın, peygamberlerinin emirlerine aykırı her şey, iş, söz, davranış.

Günah, Farsça bir kelime olup, Arapçada “ma’siyet, ism, zenb” kelimelerinin karşılığıdır.

Günah lügatte, “isyan, karşı gelme, suç, kabahat” manalarına gelir.

Allahü teala insanları ebedi (sonsuz) saadete kavuşturmak için peygamberleri vasıtasıyla doğru ve beğendiği yolu göstermiştir. Emir ve yasaklardan ibaret olan bu yola din denir.

Son din İslamiyettir. Dinde işlenen fiilin günah ve suç olabilmesi için, bunu yapanın akıllı ve ergenlik yaşına girmiş ve kendisinin isteği ile yapmış olması lazımdır.

İslamiyetin gelmesiyle önceki dinlerin hükümleri kalkmıştır. Her dinde günah olan şeyler bildirilmişti.

Yahudilikte günah: Bu dinin kitabı olan Tevrat’ta ve inananlara yapması bildirilen “evamir-i aşere” denilen on emirde günah olan şeyler bildirilmiştir.

Bunların başlıcaları; puta tapmak (Allah’a ortak koşmak), boş ve yalan yere yemin etmek, cumartesi günü çalışmak, hırsızlık yapmak, haksız yere adam öldürmek, nikahlanmadığı yabancı kadınla zina yapmak, ana babaya saygısızlık göstermek, rüşvet, dolandırıcılık ve tefecilik ile elde edilen faiz ve kumar paralarını almak, putlara kurban kesmek, kesmeden öldürülen hayvanları yemek, domuz eti yemek vs. gibi fiillerdir.

Bugün aslı bozulan bu dinde günah sayılan birçok fiiller ve davranışlar, Yahudiler tarafından yapılmakta ve mübah sayılmaktadır. (Bkz. Yahudilik)

Hıristiyanlıkta günah: Hıristiyanlık da, hak ve gerçek bir dindi.

Allahü teala tarafından gönderilen İncil kitabı ile dinin esasları ve yapılması yasak edilen işler açıklanmıştı.

Fakat bu dinin aslı da, isa aleyhisselama inanmayan ve ona düşmanlık yapan Yahudiler ile, fanatik papaslar tarafından değiştirilip bozulmuştur.

Hıristiyanlıkta da; Allah’a şirk koşmak, haksız yere adam öldürmek, lüzumsuz ve yalan yere yemin etmek, Allah’ın verdiği emirlere karşı gelmek, evlendiği kadını boşamak, dedikodu etmek, yalan söylemek ve yalan yere şahitlik yapmak, domuz eti yemek ve alkollü içkiler içmek başlıca günah olan işlerdendir.

Sonradan bazılarının günah olduğu, İncil’den çıkarılarak değiştirilip unutuldu. (Bkz. Hıristiyanlık)

İslamiyette günah: Allahü tealanın ve Peygamber efendimizin emirlerine uymamak, haram ve mekruh olan yasaklardan sakınmamak günahtır. Günahlar, “küçük” ve “büyük” günah diye ikiye ayrılmıştır.

Bununla beraber, küçük günahlardan da büyük günah gibi kaçınmak, hiçbir günahı küçümsememek gerekmektedir.

Çünkü Allahü teala, günahları sebebiyle kullarından intikam almaktadır.

Gazabını, intikamını günahlar içine saklamıştır.

Küçük sanılan bir günah, intikamına, gazabına (azap yapmasına) sebeb olabilir.

Kul, küçük günahı büyük gördüğü zaman, o günah, Allahü teala katında küçülür.

Hadis-i şerifte; “Mü’min olan kimse, günahını dağ gibi görüp, kendi üzerine düşeceğinden korkar.

Münafık kimse, günahını burnunun üzerine konan ve hemen uçan sinek gibi görür.” buyruldu.

imandan ayrılmaya sebeb olan küfür (kafir olmak) günahı ile, sapık inançlara yol açan bid’at (Peygamberimizin ve Eshabının inandığından başka bir inanış) günahından başka günahlar ikiye ayrılır:

1. Allahü teala ile kul arasında olan günahlar: İçki içmek, domuz eti yemek, namaz kılmamak, oruç tutmamak gibi. Bu günahların büyüğünden ve küçüğünden çok sakınmalıdır.

Resulullah efendimiz buyurdu ki: “Bir zerrecik (yani çok az) bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha üstündür.”

Günahların hepsi, Allahü tealanın emrini yapmamak olduğundan, büyüktür.

Fakat bazısı küçük görünür. Mesela, yabancı kadına şehvetle bakmak, zina yapmaktan daha küçüktür.

Bir küçük günah yapmamak bütün cihanın nafile ibadetlerinden daha sevaptır.

Çünkü nafile ibadet yapmak, farz değildir. Günahlardan kaçınmak ise, herkese farzdır.

Bu sebeple haramlardan, yasaklardan sakınmak, emirleri yapmaktan önce gelir.

Her günahı yaptıktan sonra, tövbe etmek de farzdır. Her günahın tövbesi kabul olur.

İmam-ı Gazali hazretleri Kimya-i Seadet kitabında diyor ki: “Şartlarına uygun yapılan tövbe, muhakkak ki kabul olur. Tövbenin kabul edileceğinden şüphe etmemelidir.

Tövbenin şartlarına uygun olup, olmadığında şüphe etmelidir.” Tövbe edilmeyen herhangi bir günahtan, Allahü teala intikam alabilir, sonsuz olarak azab edebilir.

2. Kullar arasındaki günahlar: Bu da beş çeşittir:

1) Bir şahsın, bedenine karşı işlenen günahları olup; dövmek, öldürmek, bir uzvunu kesmek ve benzeri can yakmalardır. Bunda zarar, bedene ve cana olmaktadır.

2) Şahsın malına karşı işlenen günahlar olup; gasp, rüşvet, hırsızlık, hıyanet ve benzeri mal ve para ile alakalı olanlardır.

3) Bir şahsın cemiyetteki hürmet ve şerefiyle oynamak, günah olup; gıybet, iftira, ayıplamak gibi kötü hallerdir.

4) Kişinin dinine ait olan inanç ve davranışların aksini söyleyerek, onu ta’n etmek, kötülemektir.

5) Bir kişiye, zina gibi kötü isnatlarda bulunmaktır.

Kullar arasında olan günahlar, Allahü tealaya karşı işlenen günahlardan daha şiddetlidir. Bunlara tövbe etmek için, ayrıca o kulu hoşnut etmek, razı etmek de lazımdır.

Hadis-i şerifte; “Gizli yapılan günahın tövbesini gizli yapınız! aşikare yapılan günahın tövbesini açıkça yapınız! Günahınızı bilenlere, tövbenizi duyurunuz!” buyruldu.

Büyük günahlar: Büyük günahların sayısı ve tarifi hakkında çok açıklamalar yapılmıştır. Ebu Talib-i Mekki, Kut-ul-Kulub kitabında diyor ki: “Büyük günahları hadis-i şerif ve Sahabenin sözlerinden topladım. On yedi büyük günahı buldum.”

Kalple işlenen günahlar dörttür: 1) Allahü tealaya şirk (ortak) koşmak), 2) Günaha ısrar etmek, 3) Allahü tealanın azabından emin olmak, 4) Allahü tealanın rahmetinden ümit kesmek.

Dille işlenen günahlar dörttür: 1) Büyü (Sihir) yapmak, 2) Yalan yere şahitlik yapmak, 3) Yalan yere yemin etmek, 4) Müslümanlara iftirada bulunmak.

Büyük günahların üçü mide ile ilgilidir. Bunlar: 1) Şarab ve diğer alkollü içkiler içmek, 2) Haksız yere yetim malı yemek, 3) Faiz yemek.

Ferc ile yapılanlar ise ikidir: Bunlar zina ve livatadır.

El ve ayakla işlenen büyük günahlar ise; 1) Hırsızlık yapmak, 2) Haksız yere adam öldürmek, 3) Düşman karşısında harp esnasında kaçmak.

Bir de bütün uzuvlar, bütün vücutla yapılan günah vardır ki, o da ana ve babaya itaat etmeyip isyan etmektir.

OKUDUYSANIZ yada IZLEDIYSENIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN ve IZLESIN.

Bu habere de bakabilirisiniz

islam

KİM BUNLARLA AMEL EDERSE CENNETE GİRER!

İslâm, beş şartın (şehadet, namaz, zekât, hac ve oruç) dışında da uyulması gereken emirler getirmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CLOSE
CLOSE