Mahmud Sâmi Efendi Hazretleri sohbetlerinde hakîkî tahsilin mârifetullah tahsili bulunduğunu anlatırdı. ALLAH Teâlâ’nın azametini, büyüklüğünü, kalbimizde duyup hissetmenin aslolan ilim bulunduğunu söyler ve bu ilme haiz olmanın şerefini her vesîleyle hatırlatırdı.

Bigün, Efendi Hazretleri’nin ziyaretine gelenlerden biri, hem Hazret’in duâsını almak hem de yeğenlerini tanıştırmak istemişti. Huzûruna girip el öperken:

“–Efendim! Bu delikanlılar ABD’da okuyup mühendis oldular. Duâlarınızı istirhâm ederiz!” diye takdim etmişti.

Sâmi Efendi Hazretleri ise tebessüm ederek onlara:

“–Yoksul de Dâru’l-Fünûn mezunuyum. Aslolan eğitim, mârifetullâh’ın tahsilidir!” buyurdu.[1] [1] Mustafa Eriş, a.g.e, I, 20-21.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altın Silsile, Erkam Yayınları