Evlat yetiştirmek, nesillere sahiplenmek; bir mü’minin en önemli vazifeleri arasındadır.

Evlât yetiştirme vazifesinin hakkıyla îfâsının en güzel örneğini Peygamberler vermiştir:

İNSAN NEDEN YARATILDI?

Cenâb-ı Hak, insanı Aden için yarattı. İnsanlığın atası Hazret-i Âdem’i (a.s.) ve beşeriyetin vâlidesi Hazret-i Havva’yı (a.s.) da Cennete yerleştirdi. Fakat şeytanın hilesine düşerek itaatsizliğin vuku bulması üstüne, insanlığın sınav macerası başladı. İnsanlık, Hazret-i Âdem ve Havva’nın (a.s.) neslinden meydana geldi.

Tefekkür edildiğinde görülür ki; Cenâb-ı Hak, ilk insanı bilhassa bir aile içinde yaratmıştır. Hazret-i Âdem’i (a.s.) halk eden Cenâb-ı Hak; aynı anda yüzlerce, binlerce insan yaratmaya elbet kādirdi. Lâkin insanlığın; nefsi ve şeytanı, hatayı ve tevbeyi bilen Peygamber bir baba ve ona bu mevzularda refâkat etmiş bir anne eliyle, bir ailede neşv ü nemâ bulmasını takdir etti.

PEYGAMBERLER SİLSİLESİ

Gene tefekkür edildiğinde görülür ki; Cenâb-ı Hak; insanlığa gönderilmiş olduğu sonraki Peygamberleri de, belli şecereler içinde, temiz, asil, nezih aileler ve zürriyetlerden seçti. Hazret-i İbrahim, oğlu İshak, oğlu Yâkub, oğlu Yûsuf (a.s.)…

Gene o zürriyetten Hazret-i Musa ve Harun (a.s.) kardeşler… Dâvud ve oğlu Süleyman (a.s.)… Zekeriyya ve oğlu Yahya (a.s.)… İmran’ın hanımı ile kızı Meryem, dolayısıyla Hazret-i İsa (a.s.)…

Hazret-i İbrahim’in öteki oğlu İsmail’in zürriyetinden de Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi, Muhammed Efendimiz (s.a.v.)…

Efendimiz’den sonrasında ilim ve irfan meş‘alesini taşıyanlar içinde, bilhassa ehlibeyt hazerâtı…

Diyebiliriz ki; Cenâb-ı Hak; insanlığın terbiye edicileri, beşeriyetin en büyük muallimleri olan Peygamberleri de, ilkin evleri, aileleri ve nesilleri üstünde çaba ve muvaffakiyetlerini göstermekle yükümlü tutuyor.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Nesil Endişesi, Erkam Yayınları